1 Centrala begrepp

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2 Ändamål med behandlingen - vad används uppgifterna till?

Den information som vi samlar in om dig är både sådan information som du lämnar om dig själv, som återfinns i skatteverkets register och information som skapas som en konsekvens av ditt arbete. Syftet med själva behandlingen är att kunna fullfölja de åtagande vi har gentemot dig. Vid användande av vårt nätverk samlas information in som är en konsekvens av ditt användande och sparas i brottsbekämpande syfte. Den informationen kan komma att lämnas ut till polisen vid brottsmisstanke.

3 Överföring av personuppgifter

Actea Consulting AB kan komma att ta hjälp av underleverantörer för att utföra behandlingar, t.ex. de som utförs i vår driftleverantörs serverhall. Om personuppgifter lämnas ut till en underleverantör kommer Actea Consulting AB att förbli personuppgiftsansvarig och den behandling som underleverantören genomför kommer att regleras i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att de behandlar uppgifterna på ett korrekt och säkert sätt.

4 Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Med ett undantag för uppgifter kopplade till vissa projekt som kan behövas att arkiveras för spårbarheten vid senare projekt.

Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendation och branschpraxis.

5 Begäran om utdrag, rättelse och radering m.m.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning, när som helst, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet (dvs. rätten att flytta dina personuppgifter), samt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta görs genom att du kontaktar Actea Consulting AB och ber om adekvat blankett. Dina rättigheter kan dock begränsas i de fall sekretess gäller.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig Dataskyddslagstiftning.

6 Skydd av din information

De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att säkerställa användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess, allt utifrån de krav som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning. En stor del av de personuppgifter som vi hanterar förvaras krypterat.

7 Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig.

Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 2017-12-19.

8 Kontaktuppgifter

Actea Consulting AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den personuppgifts-behandling som sker inom företaget.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, får du gärna kontakta oss på:

Post: Actea Consulting AB, Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg
Telefon: 031-15 26 40
E-post: info@actea.se